CONTACT

Wat kan ik voor je doen?

Je bent welkom in het

Brabantse Gilze
op Strijp 8 

Telefoon: 06–81876956 

saraouwehand@gmail.com

KVK nummer: 69387990


ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK IN CADANS / RIDER’S DYNAMICS

ARTIKEL 1. PARTIJEN EN BEGRIPPEN
1.1 Klant: de persoon of personen aan wie Praktijk In Cadans haar diensten verleent.
1.2 Praktijk In Cadans : is als opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Gouda onder nummer 69387990. Praktijk In Cadans levert diensten op het gebied van
hippissche coaching in de vorm van (on-line) trainingen, workshops en berichten zoals bijvoorbeeld blogs, podcasts, video’s, etc. via social media en haar website(s) onder de naam Rider’s Dynamics.
1.3 Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht
tot levering aan Praktijk In Cadans heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de
geleverde dienstverlening van Praktijk In Cadans . De opdrachtgever (de te factureren
entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per
definitie zo te zijn.
1.4 Derden: Praktijk In Cadans kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van
door haar ingeschakelde derden leveren. Praktijk In Cadans kan naar eigen behoefte de
omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of
continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.
1.5 Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende
opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door
opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan programmavoorstel.


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten
en werkzaamheden die overeengekomen zijn met Praktijk In Cadans.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Praktijk In Cadans voor
uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.
2.3 Praktijk In Cadans behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de
toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra
deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Praktijk in Cadans.
2.4 Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan
blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen
zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de
bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN VERLENEN VAN DE OPDRACHT
3.1 Alle aanbiedingen van Praktijk In Cadans hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen
vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Praktijk In Cadans
is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van
de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de
geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Praktijk In Cadans zich het recht voor de
aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3.2 Offertes van Praktijk In Cadans zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan
opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar
beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het
samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan Praktijk In Cadans verstrekken. Als deze
informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt Je zaak
voor Elkaar B.V. zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom
eenzijdig tussentijds aan te passen.
3.3 Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:
a) het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Praktijk In Cadans en/of
b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Praktijk In Cadans
c) het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of
opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als
opdrachtbevestiging.
3.4 Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of
offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene
Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Praktijk In Cadans genoemd zijn in haar
offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Praktijk In Cadans overeengekomen dienstverlening.
3.5 Een uit delen samengestelde opdracht verplicht Praktijk In Cadans niet tot het verrichten
van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de
overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende
bindende afspraken worden gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
4.1 Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de
uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Praktijk In Cadans de beoogde aanpassingen,
indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke
opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist
is, als meerwerk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich,
door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard
met de extra kosten daarvan.

ARTIKEL 5. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
5.1 De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel
mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging
wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden
sessies e/o bijeenkomsten gegeven.
5.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer maken op niet
of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en
toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 6. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
6.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van mening is
dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht.
Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden
meegedeeld.
6.2 Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen
dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Praktijk In Cadans toch recht op betaling van
de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte
en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen
restitutie plaats.
6.3 Praktijk In Cadans mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik
maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan Praktijk In Cadans toe
te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de
opdracht in alle redelijkheid niet van Praktijk In Cadans verwacht kan worden. Praktijk In Cadans behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers
ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Praktijk In Cadans overeengekomen
dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is
opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in
de offerte e/o opdrachtbevestiging zoals met Praktijk In Cadans overeengekomen.
7.2 Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan
deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van Praktijk In Cadans,
ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet
mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Praktijk In Cadans nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Praktijk In Cadans daarom vraagt dan verstrekt opdrachtgever aan Praktijk In Cadans op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede internetfaciliteiten.
7.4 Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de
opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming Praktijk In Cadans

ARTIKEL 8. VERPLICHTING OPDRACHTNEMER
8.1 Praktijk In Cadans zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste
vermogen uitvoeren. Praktijk In Cadans heeft daarbij niet meer dan een
inspanningsverplichting wat betekent dat Praktijk In Cadans niet garant staat voor het
succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening
bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

ARTIKEL 9. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN
9.1 In de offerte van Praktijk In Cadans staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en
kosten er door Praktijk In Cadans voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening
zullen worden gebracht.
9.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van
overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of
gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en
reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN
10.1 Indien er minder dan 48 uur tevoren een coachingsmoment wordt geannuleerd, is er 100% van de kosten verschuldigd.
10.2 Indien er langer dan 48 uur tevoren wordt geannuleerd, is er 50 % van de kosten verschuldigd.

ARTIKEL 11. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN
11.1 De kosten voor geleverde diensten door Praktijk In Cadans worden door Praktijk In Cadans door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Daarbij staat het Praktijk In Cadans vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn
in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden
overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.
11.2 Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.
11.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Praktijk In Cadans over het
bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Praktijk In Cadans worden opgeschort zonder dat Praktijk In Cadans als gevolg daarvan ten
opzichte van opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Praktijk In Cadans in dat
geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst
benodigd is.
11.4 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur
verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur,
dan is Praktijk In Cadans gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
11.5 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Praktijk In Cadans
plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Praktijk In Cadans
gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald
is.
11.6 Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Praktijk In Cadans voldoet of
als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn
verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met Praktijk In Cadans dan is laatste
gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan
opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de
overeengekomen opdrachtsom.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Praktijk In Cadans en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige
(directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht
door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Praktijk In Cadans geleverde
dienstverlening.
12.2 Praktijk In Cadans is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar
geleverde dienstverlening. Op Praktijk In Cadans rust slechts een inspanningsverplichting.
(zie tevens artikel 8).

ARTIKEL 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT
13.1 Op alle door Praktijk In Cadans ontwikkelde documenten rust van rechtswege het
auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de
door Praktijk In Cadans verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte
cursusmateriaal.
13.2 Alles wat door Praktijk In Cadans is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering
van de opdracht is en blijft eigendom van Praktijk In Cadans. Dat geldt ook voor de door
Praktijk In Cadans uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever
krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie
te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na
vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Praktijk In Cadans.

ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING
14.1 Praktijk In Cadans is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar
opdrachtgever is bekend geworden. Praktijk In Cadans houdt zich aan de Wet
Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de
verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de
opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag
liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN
15.1 Praktijk In Cadans behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of
workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of
training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting
zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever
en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Praktijk In Cadans van
de volledige opdrachtsom.
15.2 Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene
Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
15.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.